نسخه سازمانی

نسخه سازمانی

نسخه سازمانی آنتی ویروس کسپرسکی  دارای نسخه های select ، Advance ،total می باشد.برای توضیحات بیشتر نسخه مناسب خود را انتخاب نمایید.

نسخه مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

آنتی ویروس کسپرسکی نسخهselect
آنتی ویروس کسپرسکی نسخه Select
آنتی ویروس کسپرسکی نسخهadvanced
آنتی ویروس کسپرسکی نسخه Advance
آنتی ویروس کسپرسکی نسخهtotal
آنتی ویروس کسپرسکی نسخه Total