نسخه Total

نسخه Total

این نسخه در میان دیگر نسخه های سازمانی کسپرسکی دارای بیشترین قابلیت می باشد، تمامی امکانات موجود در نسخه Advanced در نسخه Total نیز موجود میباشد، اما وجود دو قابلیت مهم این نسخه را از دیگر نسخه ها متمایز میکند:

Kaspersky
Endpoint Security for Business
Total
product-icon-total

Security fot web gateway

در صورتی که تصمیم دارید بر روی میزان مصرف کاربران از اینترنت مدیریت داشته باشید و همچنین نگران تهدیدهایی هستید که کاربران ممکن است به موجب دسترسی به وبسایت های آلوده  برای سازمان شما بوجود آورند، این نسخه تمامی نگرانی های شما را برطرف خواهد کرد.
قفل
KESB-Select

Security for web mail

در صورتی در سازمان خود از میل سرور سازمانی استفاده میکنید و نگران تهدیدات و حملاتی هستید که ممکن است بر روی میل سرور سازمانی شما رخ دهد این نسخه نگرانی شما را تا حد قابل توجهی مرتفع خواهد نمود.

Defense for PC, Linux, Mac, Android, iOS

Defense for application and terminal servers

Defense for web gateways and email servers

Mobile Threat Defense

Application, Web & Device Controls for PCs

Vulnerability Assessment, Behavior Detection, Exploit Prevention, Remediation Engine

Environment variable permissions and HIPS

Data export via Syslog

Kaspersky Sandbox and Kaspersky EDR Optimum integration

Web, Email threat protections and controls for servers

Adaptive Anomaly Control and Patch Management

Encryption and OS-built-in encryption management

SIEM integration, OS & third-party software installation

Inbound and outbound content filtering

Anti-spam protection at gateway level

Web traffic security and web controls at gateway level