لایسنس فایروال سوفوس

لایسنس فایروال سوفوس

لایسنس فایروال سوفوس به شرح زیر است:

لایسنس های فایروال سوفوس سری XG

لایسنس های فایروال سوفوس سری XG بصورت (جداگانه)Individual و بصورت Bundlesقابل ارایه میباشد.

لایسنس های Individual فایروال سوفوس شامل لایسنس های زیر میباشد :

  • Network Protection
  • Web Protection
  • Email Protection
  • Web Server Protection
  • Sandstorm Protection

شرکت سوفوس جهت دسته بندی بهتر لایسنس ها، آنها را در قالبPackage هایی ارایه میکند که هر کدام از این Package ها شامل چندین لایسنس Individual میباشند. این بسته ها به سه دسته کلی تقسیم میشوند:

 Enterprise Guard

شامل لایسنس های Network Protection و Web Protection میباشد.

Full Guard

علاوه بر لایسنس های Network Protection و Web Protection شامل لایسنس هایWeb Server Protection و Mail Server Protection می باشد.

Full Guard Plus

در این بسته علاوه بر لایسنس های موجود در بسته Full Guard  لایسنس Sandstorm Protection  را هم دارا می باشد.

لایسنس های فایروال سوفوس سریXG
فایروال سوفوس سری XG
فایروال سوفوس سری XG

لایسنس های فایروال سوفوس سری XGS

لایسنس های فایروال سوفوس سری XGS نیز مانند سری XG بصورت (جداگانه) Individual و بصورت   Bundles قابل ارائه میباشد.

لایسنس های Individual فایروال سوفوس شامل لایسنس های زیر میباشد :

Network Protection

Web Protection

Enhanced Support

Zero-Day Protection

Central Orchestration

Email Protection

Web server Protection

شرکت سوفوس جهت دسته بندی بهتر لایسنس ها، آنها را در قالب Package  هایی ارائه میکند که هر کدام از این Package ها شامل چندین لایسنس Individual میباشند. این بسته ها به سه دسته کلی تقسیم میشوند:

Standard Protection

شامل لایسنس های Network Protection ، Web Protection و Enhanced Support میباشد.

Xstream Protection

علاوه بر لایسنس های Network Protection ، Web Protection و Enhanced Support شامل لایسنس های Zero-Day Protection وCentral Orchestration می باشد.

Epic Protection

بسته لایسنس Epic Protection فایروال سوفوس علاوه بر لایسنس های موجود در بستهXstream Protection دارای لایسنسهای  Email Protection و Web server Protection نیز میباشد.

فایروال سوفوس سری XGS
فایروال سوفوس سری XGS